Джерела


  Публікації учасників “Древа”:   Євген Єфремов,   Ірина Клименко,   Ганна Коропніченко,   Тетяна Сопілка,   Олена Шевчук.
  Про гурт “Древо”
 

Публікації учасників “Древа”

  Євген ЄФРЕМОВсторінка про автора »

 1. Вивчення варіювання форми пісень Полісся / Євген Єфремов // НТЕ. – 1984. – № 3.
 2. Використання місцевих фольклорних традицій в народно-співацькому самодіяльному колективі / Євген Єфремов // Репертуар колективів худож. самодіяльності. – К., 1985.
 3. Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні / Євген Єфремов // Українське музикознавство, вип. 20. – К., 1985.
 4. Фольклор Київського Полісся / Євген Єфремов // Київ. 1987. № 6.
 5. Вариантность и импровизационность в фольклорном исполнительстве (на материале лирических песен Киевского Полесья [Кандидатська дисертація] / Евгений Ефремов. – К., 1989.
 6. Дослідження локальної народнопісенної традиції як основа діяльності вторинного фольклорного ансамблю / Євген Єфремов, Валентина Пономаренко // Українське музикознавство. – Вип.24. – 1989.
 7. Русальні пісні на Київському Поліссі / Євген Єфремов // Полісся: мова, культура. історія: Матеріали міжнародної конференції – К., 1996.
 8. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі / Євген Єфремов // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження, – Л., 1997. – Вип. 1: Київське Полісся.
 9. Поліські лісові пісні-гуканки / Євген Єфремов // Проблеми етномузикології. – К., 1998. – Вип. 1.
 10. Фольклористичний погляд на проблеми етносольфеджіо / Євген Єфремов // Проблеми етномузикологїї. – К., 1998.
 11. Drewo: Pieśni z Ukrainy / Древо: Пісні з України: [Audio CD] / Автор вступної статті Євген Єфремов. – Warszawa, 1998. – Друковані матеріали: pdf.
 12. Про традиційну фактурну будову поліських ліричних пісень / Євген Єфремов // Фольклористичні візії (учні – вчителеві І.В.Мацієвському з нагоди 60-річчя). Збірник статей і матеріалів. – Тернопіль: “Астон”, 2001.
 13. Рай розвився: Християнські мотиви в українському фольклорі: [Audio CD] / Автори вступної статті Євген Єфремов, Олена Шевчук. – Київ, 2001. – Друковані матеріали у двох варіантах: pdf1, pdf2.
 14. Drewo: Pieśni z Ukrainy / Drevo / Древо: Пісні з України: songs from Ukraine: [Audio CD] / Автор вступної статті Євген Єфремов. – Warszawa, 2002.
 15. Ритмокомпозиційні типи веснянок на території верхнього межиріччя Ужа й Тетерева / Євген Єфремов // Полісся України: матеріали історико-етноґрафічного дослідження. – Львів, 2003. – Вип.3.
 16. “Тихое пение” и “тонкий голос” в песенном фольклоре украинцев / Евгений Ефремов // Инструментоведческое наследие Е.В.Гиппиуса и современная наука. Материалы Международного инструментоведческого симпозиума, посвященного 100-летию Евгения Владимировича Гиппиуса. – СПб, 2003.
 17. Музика і ритуал: взаємокоординація звуковисотних чинників та виконавської стилістики в обрядових піснях Центрального Полісся / Євген Єфремов // Студії мистецтвознавчі. – Число 4 (8). Театр. Музика. Кіно. – Вид. ІМФЕ. – Київ, 2004. – pdf.
 18. Сакральний сенс ритуалів викликання дощу / Євген Єфремов // Проблеми етномузикології – К., 2004.
 19. Ой там за морями… “Древо”: сільська традиційна музика: [Audio CD] / Упорядник Євген Єфремов. – Київ, 2007. – Друковані матеріали: pdf.

 20. Ірина КЛИМЕНКОсторінка про автора »

 21. Про один тип жнивних мелодій / Ірина Клименко, Ганна Коропніченко // Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії КДІК. – К., 1995.
 22. Зберімося, Роде! Володар, одчиняй ворота: Давні ритуали й сучасні музичні розваги українських селян. Гурти “Древо” й “Володар” (вторинна автентика): [Audio CD] / Упорядник Ірина Клименко. – Ч.1. – Київ, 2005. – Друковані матеріали: pdf.
 23. Зберімося, роде! Древо, Отава, Володар, Дике Поле, Гуртоправці (вторинна автентика): [Audio CD] / Упорядник Ірина Клименко. – Ч.2. – Київ, 2005. – 10 треків. – Друковані матеріали: pdf.
 24. Там стояли гуртоправці: Музика з уст українського селянства, козацтва, міщанства (вторинна автентика): [Audio CD] / Упорядник Ірина Клименко. – Київ, 2005. – Друковані матеріали: pdf.

 25. Ганна КОРОПНІЧЕНКОсторінка про автора »

 26. Про один тип жнивних мелодій / Ірина Клименко, Ганна Коропніченко // Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії КДІК. – К., 1995.
 27. Традиційна музика Київщини. Лівобережжя (автентичне виконання): [Audio CD] / Упорядник Ганна Коропніченко. – КСД 031. – 1997.
 28. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (За матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня) / Ганна Коропніченко // Проблеми етномузикології. Вип. 1. – Київ, 1998.
 29. “Ой як же було ізпрежди віка…” Традиційні пісні Правобережної Київщини (автентичне виконання): [Audio CD] / Упорядник Ганна Коропніченко. – КОМП 102. – 2000.
 30. Ранні ліричні пісні Київщини, приурочені до жнив / Ганна Коропніченко // Проблеми етномузикології. Вип. 2. – Київ, 2004.
 31. “Йа вже років двісті, як козак в неволі”. Забуті пісні Українців (автентичне виконання): [Audio CD] / Упорядник Ганна Коропніченко. – “Українська ДіВіДі Компанія”, 2005.
 32. “Йа ми ходимо, походжаємо…”. Забуті пісні Київщини. Гурт “Отава” та Київський кобзарський цех (вторинне виконання): [Audio CD] / Упорядник Ганна Коропніченко. – 076–0-030–2. – Оберіг, 2005.

 33. Тетяна СОПІЛКАсторінка про автора »

 34. Щедрівки у пісенній традиції Полтавщини (за матеріалами експедицій 1986–2000 рр.) / Тетяна Сопілка // Проблеми етномузикології. Вип. 2. – Київ, 2004.
 35. Було так. Традиційні ліричні пісні Полтавщини: [Audio CD] / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2005.
 36. Голоси минулого. Традиційна музика Полтавщини: [Audio CD] / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2006.
 37. Коло річки, коло броду. Традиційна музика Полтавщини: [Audio CD] / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2006.
 38. Многая літа. Традиційна музика українського весілля: [Audio CD] / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2005.
 39. Радуйся, земле. Традиційні колядки і щедрівки Полтавщини: [Audio CD] / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2002.

 40. Олена ШЕВЧУКсторінка про автора »

 41. Жартівливе голосіння (нотатки медієвіста) […] / Олена Шевчук // Проблеми етномузикології / НМАУ. – Вип. 1. – К., 1998.
 42. Київський наспів у контексті церковного співу України та Білорусі 17 – 18 ст. (джерела, жанри, риси стилістики” / Олена Шевчук // НМАУ. – К., 1999.
 43. Рай розвився: Християнські мотиви в українському фольклорі: [Audio CD] / Автори вступної статті Євген Єфремов, Олена Шевчук. – Київ, 2001. – Друковані матеріали у двох варіантах: pdf1, pdf2.
 44. До питання про ладо-звукорядний устрій пісенних мелодій (в аспекті зв’язків народного й церковно-монодійного співу) / Олена Шевчук // Проблеми етномузикології / НМАУ. – К., 2003. – Вип. 2.
 45. Літурґічна вимова ґімноґрафічних текстів в Україні: хомонія (кінець 16 – перша чверть 18 ст.) / Олена Шевчук // Науковий вісник НМАУ. – Вип. 41. – К., 2006.
 46. Вокалізація: вступ до порівняльних досліджень / Олена Шевчук // Проблеми етномузикології. – Вип.3. – К., 2007.

 

Про “Древо”
 1. Брюховецька Л. Голос рідної землі // Київ, №6, 1987. – С.109-115.
 2. Решетилов В. Не розірвати б серце… // Київ, №9, 1987. – С.115-124, №10.
 3. Хоменко О. Рятуйте, люди, пісню // День у день. – 1992. – №12.
 4. Prymaka Aneta. Liepszy i pięnkniejszy. “Drewo” z Kijowa w CSW // Gazeta wyborća – Gazeta stołeczna. – 19 lipca 2001. – №167 (3771). – st.8.
 5. Курмашов Є. “Кам’яне коло” робить оберт. Під ДАХом відбулася цікава прем’єра ФОпери – вистави нового жанру. // Політика і культура, №45 (176), 10-16 грудня 2002. – С.48-49.
 6. Олеся Паламарюк. Без лірики: Фольклорист Євген Єфремов про тотемні рослини та народні пісні. – day.kiev.ua – 15.04.2004. – pdf.
 7. Конькова Г. Древо. – Енциклопедія сучасної України: esu.com.ua – 2008. – pdf.
 8. Ольга Ковалевська. “Древо”: корені та листя. – 2009 – key2noise.blogspot.com – 2011-07-28. – pdf.
 9. Валерія Радзієвська. В Україні досі вірять в русалок: розповідь етнографа. – gazeta.ua – 16.01.2020. – pdf.
 10. Валерія Радзієвська. Народний спів на високих обертонах здатний долати великі відстані – Євген Єфремов. – gazeta.ua – 12.01.2020. – pdf.
 11. Тарас Подолян. “Спочатку думали – це печерні звуки, а потім не змогли ними наслухатися” – Євген Єфремов. – gazeta.ua – 14.01.2020. – pdf.
 12. Ольга Голинська. Євген Єфремов і гурт “Древо”: подвійний ювілей. – mus.art.co.ua – 28.02.2020. – pdf.